Regulamin sklepu Abeauty.pl

 1. Sklep internetowy Abeauty.pl prowadzi firma Webdigit z siedzibą w Toruniu przy ul. Przy Skarpie, 70C/64, NIP  8792669472 Regon 341384947.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do sklepu internetowego abeauty.pl
 4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu internetowego abeauty.pl potwierdzającą złożone zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 5. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 6. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu lub e-maila.
 7. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego abeauty.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Koszty wysyłki pokrywa Sprzedawca.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską – usługa 48h .
 9. Sklep internetowy abeauty.pl nie pobiera opłat obejmujących koszty przesłania przesyłki do Klienta.
 10. Przesyłki nadawane są od poniedziałku do piątku Pocztą Polską w opcji 48h.
 11. Promocje dostępne w sklepie internetowym abeauty.pl nie łączą się ze sobą.
 12. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT lub paragonem.
 13. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą karty kredytowej lub przelewem na konto sklepu internetowego abeauty.pl (Firma Webdigit).
 14. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez abeauty.pl  ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym abeauty.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 16. Zgodnie z “Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Zwroty prosimy kierować na adres sklepu internetowego abeauty.pl z dopiskiem „zwrot”.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 18. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich .
 19. Składając zamówienie w Sklepie internetowym  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego abeauty.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep.
 20. Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin Sklepu od dnia 01.04.2015r

Sklep Abeauty.pl

Postanowienia Ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego abeauty.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem sklepu jest Firma Webdigit z siedzibą w Toruniu przy Ul. Przy Skarpie, 70C/64 – NIP  8792669472Regon 341384947 – adres poczty elektronicznej: info @ abeauty.pl, tel: 725 165 736.

Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Sprzedający – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta
Sklep – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

 • 1 Określenie zakresu działalności

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.abeauty.pl
3. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Sklep umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu Cookies, np: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH.

2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

 • 3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  – wyboru zamawianych towarów ,
  – wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  – wyboru sposobu płatności.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 3 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta jest chwilą zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia.
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 8. Możliwe są następujące formy płatności:

– przy użyciu platformy Przelewy24, akceptujemy przelewy bankowe i płatność karta kredytową. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy zamówienie.

– przy odbiorze osobistym towaru z siedziby firmy (we wcześniej umówionym terminie).

 1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu – w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
 3. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres. Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  – za pośrednictwem Poczty Polskiej           – odbiór osobisty po wcześniej ustalonym terminie.
 4. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
 5. Klient będący Konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar ten musi być fabrycznie zapakowany i odesłany Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, nie budzących jakichkolwiek wątpliwości co do jego otwarcia i użycia.
 6. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: info@abeauty.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
 7. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Koszt przesyłki produktu ponosi Sprzedający, więc nie jest on doliczony do łącznych kosztów zwrotu
  z zastrzeżeniem ust. 19 niniejszego paragrafu.
 8. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
 10. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedający niezwłocznie przekazuje klientowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez klienta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
 12. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
 13. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

 • 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info @ abeauty.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:
Abeauty Polska – ul. Szosa Lubicka 168B – 87-100 Toruń

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  – imię i nazwisko
  – adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
  – przedmiot reklamacji
  – przyczynę reklamacji
  – podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 3. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 4. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe – obniżenia ceny.
 5. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 • 5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą by przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu https://www.abeauty.pl

 

 • 6 Postanowienie Końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Sklepie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://abeauty.pl/regulamin
 2. Zabronione jest umieszczanie na stronach sklepu komentarzy, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 7 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
 4. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).